• Chuẩn hóa hồ sơ gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

 • Chuẩn hóa hồ sơ gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

 • Tuesday, 30 May 2017, 03:50:56 PM
 • Chuẩn hóa hồ sơ gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

  - Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo quy định;

  - giấy phép lao động đã được cấp (trừ trường hợp bị mất) vẫn còn thời hạn ít nhất 5 ngày tuy nhiên không quá 15 ngày, trước khi giấy phép lao động đã được cấp hết hạn;

  - Giấy chứng nhận sức khỏe theo qui định;

  - Văn bản thông báo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về vị trí công việc được Chủ tịch UBND cấp tỉnh chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài hay văn bản của Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định việc nhà thầu được tuyển người lao động nước ngoài vào những vị trí công việc không tuyển được người lao động người Việt Nam.

  - Trong trường hợp giấy phép lao động bị mất thì hồ sơ còn gồm có văn bản giải trình của người lao động nước ngoài và được người sử dụng lao động xác nhận.

Copyright © 2013 Designed & Developed by dichthuat-congchung.com Group®