• Quy trình xin gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

 • Quy trình xin gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

 • Tuesday, 30 May 2017, 03:52:08 PM
 • Quy trình xin gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

  Bước 1: Trình mẫu số 1 và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho UBND.

  Bước 2: Sau khi được công văn chấp thuận của UBND, theo quy định là trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày người sử dụng lao động nhận được báo cáo của người lao động nước ngoài là giấy phép lao động bị mất, bị hỏng hay thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động hoặc trước ít nhất 5 ngày tuy nhiên không quá 15 ngày, trước khi giấy phép lao động hết hiệu lực, thì người sử dụng lao động nộp hồ sơ theo quy định ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố.

  Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và đầy đủ của những giấy tờ có trong hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đã đủ và hợp lệ: chuyên viên tiếp nhận, lập và giao biên nhận cho người nộp hồ sơ; Trường hợp hồ sơ chưa đủ, chưa hợp lệ: chuyên viên trả lại hồ sơ kèm với phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

  Bước 4: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố xử lý và cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đủ và hợp lệ của người sử dụng lao động. Trong trường hợp không cấp lại giấy phép lao động thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  Bước 5: Người sử dụng người lao động nước ngoài căn cứ ngày hẹn ở biên nhận đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố tiếp nhận kết quả.

Copyright © 2013 Designed & Developed by dichthuat-congchung.com Group®