• Thời hạn của giấy phép lao động được cấp và cấp lại

  • Thời hạn của giấy phép lao động được cấp và cấp lại

  • Tuesday, 30 May 2017, 03:49:17 PM
  • Thời hạn của giấy phép lao động được cấp và cấp lại

    Thời hạn của Giấy phép lao động được cấp lại không quá 2 năm tuy nhiên không quá thời hạn trong văn bản chấp thuận của Chủ tịch UBND cấp tỉnh về việc sử dụng người lao động nước ngoài hay không quá thời hạn trong văn bản của Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định việc nhà thầu được tuyển người lao động nước ngoài vào mỗi vị trí công việc không tuyển được người lao động người Việt Nam.

Copyright © 2013 Designed & Developed by dichthuat-congchung.com Group®