• Trường hợp được gia hạn giấy phép lao động

  • Trường hợp được gia hạn giấy phép lao động

  • Tuesday, 30 May 2017, 10:40:18 AM
  • Trường hợp được gia hạn giấy phép lao động

    Các trường hợp cấp lại giấy phép lao động hoặc được gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài:

    - Giấy phép lao động bị mất hoặc bị hỏng hay bị hết hạn thì có thể tiến hành làm thủ tục xin cấp lại giấy phép lao động hoặc xin gia hạn thêm.

    - Các thông tin trên giấy phép lao động bị thay đổi ví dụ như: họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, số hộ chiếu, ngày cấp hộ chiếu, địa điểm làm việc;

Copyright © 2013 Designed & Developed by dichthuat-congchung.com Group®