• Tư vấn gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

 • Tư vấn gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

 • Tuesday, 30 May 2017, 03:53:23 PM
 • Tư vấn gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

  Các trường hợp cấp lại giấy phép lao động hoặc được gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài:

  - Giấy phép lao động bị mất hoặc bị hỏng hay bị hết hạn thì có thể tiến hành làm thủ tục xin cấp lại giấy phép lao động hoặc xin gia hạn thêm.

  - Các thông tin trên giấy phép lao động bị thay đổi ví dụ như: họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, số hộ chiếu, ngày cấp hộ chiếu, địa điểm làm việc;

  Thời hạn của giấy phép lao động được cấp và cấp lại

  Thời hạn của Giấy phép lao động được cấp lại không quá 2 năm tuy nhiên không quá thời hạn trong văn bản chấp thuận của Chủ tịch UBND cấp tỉnh về việc sử dụng người lao động nước ngoài hay không quá thời hạn trong văn bản của Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định việc nhà thầu được tuyển người lao động nước ngoài vào mỗi vị trí công việc không tuyển được người lao động người Việt Nam.

  Chuẩn hóa hồ sơ gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

  - Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo quy định;

  - giấy phép lao động đã được cấp (trừ trường hợp bị mất) vẫn còn thời hạn ít nhất 5 ngày tuy nhiên không quá 15 ngày, trước khi giấy phép lao động đã được cấp hết hạn;

  - Giấy chứng nhận sức khỏe theo qui định;

  - Văn bản thông báo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về vị trí công việc được Chủ tịch UBND cấp tỉnh chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài hay văn bản của Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định việc nhà thầu được tuyển người lao động nước ngoài vào những vị trí công việc không tuyển được người lao động người Việt Nam.

  - Trong trường hợp giấy phép lao động bị mất thì hồ sơ còn gồm có văn bản giải trình của người lao động nước ngoài và được người sử dụng lao động xác nhận.

  Quy trình xin gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

  Bước 1: Trình mẫu số 1 và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho UBND.

  Bước 2: Sau khi được công văn chấp thuận của UBND, theo quy định là trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày người sử dụng lao động nhận được báo cáo của người lao động nước ngoài là giấy phép lao động bị mất, bị hỏng hay thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động hoặc trước ít nhất 5 ngày tuy nhiên không quá 15 ngày, trước khi giấy phép lao động hết hiệu lực, thì người sử dụng lao động nộp hồ sơ theo quy định ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố.

  Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và đầy đủ của những giấy tờ có trong hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đã đủ và hợp lệ: chuyên viên tiếp nhận, lập và giao biên nhận cho người nộp hồ sơ; Trường hợp hồ sơ chưa đủ, chưa hợp lệ: chuyên viên trả lại hồ sơ kèm với phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

  Bước 4: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố xử lý và cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đủ và hợp lệ của người sử dụng lao động. Trong trường hợp không cấp lại giấy phép lao động thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  Bước 5: Người sử dụng người lao động nước ngoài căn cứ ngày hẹn ở biên nhận đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố tiếp nhận kết quả.

Copyright © 2013 Designed & Developed by dichthuat-congchung.com Group®